GTM debug

Clock
Czas czytania: 10 min
Calendar
5.3.2024

Praktyczny przewodnik po procedurach związanych z podatkiem VAT i akcyzą w UE

Znaczenie zwrotów podatku od wartości dodanej (VAT) i podatku akcyzowego (akcyza) w przedsiębiorstwach działających transgranicznie jest powszechnie znane, zwłaszcza dla podmiotów handlowych działających w Unii Europejskiej. Zwroty te mogą znacznie obniżyć koszty transakcji transgranicznych, ułatwiając optymalizację finansową. Zwrot podatku może być jednak bardzo skomplikowanym procesem. Obejmuje on wiele skomplikowanych formalności biurokratycznych, a także specyficzne dla danego kraju przepisy podatkowe. Niniejszy przewodnik ma na celu wyjaśnienie licznych zawiłości związanych ze zwrotem podatku VAT i ED. Dostarczy on firmom wiedzy i zasobów niezbędnych do zarządzania tym krytycznym elementem globalnego handlu.

Praktyczny przewodnik po procedurach związanych z podatkiem VAT i akcyzą w UE

Jak korzystać ze zwrotów VAT i akcyzy

Co to jest  VAT?

VAT to podatek konsumpcyjny naliczany od wartości dodanej. Jest on pobierany od towarów i usług w każdym punkcie łańcucha produkcji lub dystrybucji. Podatek VAT jest płacony przez przedsiębiorstwa, szczególnie w branży transportowej, za koszty takie jak koszty paliwa, podatki drogowe, części zamienne, a także opłaty parkingowe. W Unii Europejskiej podatek VAT jest nakładany na te usługi i spada na konsumenta końcowego.

Czym jest zwrot podatku VAT?

Zrozumienie, jak uzyskać zwrot podatku VAT jest niezwykle ważne dla firm, aby mogły one odzyskać podatek VAT zapłacony w kraju UE, w którym zwykle nie prowadzą handlu lub nie mają siedziby. Taki scenariusz jest bardzo typowy dla międzynarodowych transakcji biznesowych. VAT to podatek płacony, gdy firma z jednego kraju kupuje towary lub usługi w innym państwie członkowskim UE. Firmy te, niezależnie od tego, czy mają siedzibę w UE, czy poza nią, mogą otrzymać zwrot zapłaconego podatku VAT. Muszą one spełnić pewne warunki określone przez kraj UE, w którym podatek VAT został zapłacony.

Co to jest akcyza?

Podatek akcyzowy (akcyza) to podatek pośredni pobierany od zakupu lub konsumpcji określonych produktów, w tym paliwa, tytoniu i alkoholu. Pieniądze z tych podatków pozostają w kraju, w którym są płacone. Podatek ten jest zazwyczaj zryczałtowaną stawką za jednostkę produktu.

Co to jest zwrot akcyzy?

Zwrot podatku akcyzowego (akcyzy) oznacza, że firmy mogą odzyskać niektóre podatki akcyzowe nałożone na określone rodzaje produktów wytwarzanych w państwach członkowskich UE. Takie towary obejmują paliwo, alkohol, a także tytoń. Na przykład, w sektorze transportu, podatek akcyzowy od oleju napędowego jest częściowo zwracany w niektórych krajach UE.

Proces ubiegania się o zwrot podatku VAT i akcyzy

Poruszanie się po zawiłościach procesów zwrotu VAT (podatku od wartości dodanej) i akcyzy (podatku akcyzowego) jest zniechęcające. Wymaga to dogłębnego zrozumienia zróżnicowanych i skomplikowanych przepisów podatkowych w różnych krajach. Złożoność tę potęgują rygorystyczne wymogi biurokratyczne. Konieczność prowadzenia szczegółowej dokumentacji często czyni ten proces dość trudnym. Wymaga on dogłębnej znajomości niuansów proceduralnych. Obejmuje to przestrzeganie określonych terminów i przestrzeganie różnych przepisów prawnych.

Jak przebiega zwrot podatku VAT?

Firmy chcące odzyskać podatek VAT muszą skrupulatnie gromadzić szereg dokumentów, takich jak faktury i paragony gotówkowe. Następnie muszą je przedłożyć odpowiednim organom podatkowym. Firmy z siedzibą w UE muszą składać wnioski do krajowych organów podatkowych. Krajowe organy podatkowe przekazują je następnie organom podatkowym kraju, w którym podatek VAT został naliczony. Firmy spoza UE muszą składać wnioski bezpośrednio do organów podatkowych kraju, w którym zapłaciły podatek VAT. Proces ten zapewnia, że firmy działające ponad granicami UE nie podlegają podwójnemu opodatkowaniu. Zapewnia również, że ich działalność międzynarodowa nie stawia ich w niekorzystnej sytuacji finansowej.

Proces zwrotu podatku akcyzowego

Ubieganie się o zwrot podatku akcyzowego jest równie skomplikowane i wymagające. Firmy muszą skrupulatnie sporządzać i przedkładać kompleksową dokumentację. Muszą to robić zgodnie z określonymi wymogami prawnymi i proceduralnymi każdego kraju UE. Celem jest ułatwienie redukcji kosztów operacyjnych i skutecznego zarządzania przepływami pieniężnymi. Biorąc jednak pod uwagę skomplikowany charakter tych procesów, może to stanowić znaczne obciążenie administracyjne.

Korzystanie z pomocy ekspertów

Firmy mają możliwość samodzielnego zarządzania wnioskami o zwrot podatku VAT i akcyzy. Jednak zatrudnienie agentów zajmujących się tymi konkretnymi szczegółami jest znacznie łatwiejsze i bardziej opłacalne. Pod tym względem bardzo pomocne są firmy takie jak Eurowag. Świadczą swoje profesjonalne usługi w celu rozwiązania wszystkich kwestii administracyjnych w procesie zwrotu, a także w celu zwiększenia efektywności komunikacji między wnioskodawcami a organami zagranicznymi. W związku z tym delegowanie tych zadań kompetentnemu agentowi może pomóc firmom w znacznym skróceniu procedury. Agenci po prostu wymagają odpowiednich dokumentów zwrotu podatku od firm, takich jak faktury zakupu i paragony gotówkowe. Takie delegowanie pozwala na przestrzeganie wszystkich wymaganych przepisów. Upraszcza to również proces, dając firmom możliwość skoncentrowania się na głównych operacjach bez konieczności angażowania się w skomplikowane procedury zwrotu podatku.

Praktyczne kroki w celu uzyskania zwrotu podatku VAT i akcyzy

Aby otrzymać taki zwrot, firmy muszą dostarczyć odpowiednie dokumenty, w tym faktury i paragony. Eurowag zapewnia zwrot podatku VAT w Europie dla ponad 28 krajów, a także usługi zwrotu akcyzy dla 7 krajów. Oferuje kompleksową procedurę zarządzania usługami zwrotu podatku. Weryfikuje każdą fakturę, w tym od osób trzecich, i obsługuje całą komunikację z odpowiednimi organami podatkowymi.

Kraje, w których można ubiegać się o zwrot podatku VAT z Eurowag: Rumunia (RO), Słowacja (SK), Czechy (CZ), Francja (FR), Hiszpania (ES), Belgia (BE), Węgry (HU), Włochy (IT), Słowenia (SI), Polska (PL), Austria (AT), Bułgaria (BG), Niemcy (DE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Wielka Brytania (GB), Chorwacja (HR), Grecja (GR), Irlandia (IE), Litwa (LT), Luksemburg (LU), Łotwa (LV), Holandia (NL), Cypr (CY), Malta (MT), Portugalia (PT), Szwecja (SE) i Norwegia (NO).

Kraje, w których można ubiegać się o zwrot ED za olej napędowy z Eurowag: Węgry (HU), Francja (FR), Belgia (BE), Chorwacja (HR), Włochy (IT), Słowenia (SI) i Hiszpania (ES).

Eurowag stale analizuje przepisy dotyczące zwrotu podatku VAT dla wszystkich państw członkowskich UE i sąsiadujących krajów trzecich oraz stale rozwija listę dostępnych krajów. 

Zwroty podatku VAT są zazwyczaj bardzo skomplikowane, co sprawia, że firmy zadają sobie pytanie, jak długo trwa zwrot podatku VAT. W następnej sekcji omówimy tę kwestię.

Okresy płatności, opcje i niestandardowe rozwiązania finansowe

Terminy płatności zwrotów VAT i akcyzy

Aby uzyskać zwrot podatku VAT w Europie, w tym zwrot podatku VAT UE, firmy zazwyczaj muszą złożyć wniosek o zwrot do organu podatkowego swojego kraju lub bezpośrednio do organu podatkowego kraju UE, w którym zapłacono podatek VAT. Proces uzyskiwania zwrotu podatku VAT obejmuje przedłożenie niezbędnej dokumentacji, takiej jak faktury i dowody zapłaconego podatku VAT. Okres zwrotu podatku VAT wynosi zazwyczaj od 2 do 8 miesięcy. W niektórych przypadkach okres ten może jednak przekroczyć 24 miesiące. W przypadku zwrotów akcyzy czas oczekiwania może być często jeszcze dłuższy, a standardowy czas przetwarzania przekracza zwykły czas trwania zwrotu podatku VAT.

Opcje płatności zwrotu podatku VAT

Postęp technologiczny pozwala obecnie firmom zarządzać zwrotem podatku VAT online, upraszczając proces składania wniosków. Jeśli chodzi o zwrot podatku VAT, wnioskodawcy mają kilka opcji.

  • Pierwszym z nich jest oczekiwanie na decyzję organu podatkowego, po której organ podatkowy dokona zwrotu. Proces ten odpowiada wyżej wymienionym okresom oczekiwania. 
  • Jednak w przypadku natychmiastowych potrzeb finansowych wnioskodawcy mogą zdecydować się na prefinansowanie. W tym przypadku, za pośrednictwem usług takich jak FAST Net Invoicing oferowanych przez Eurowag, wnioskodawca otrzymuje kwotę zwrotu natychmiast po złożeniu wniosku. Agent oczekuje na zwrot kosztów od organu podatkowego.

Indywidualne opcje finansowania zwrotu podatku VAT oferowane przez Eurowag

Eurowag zapewnia wysoce zindywidualizowane rozwiązania finansowe w zakresie zwrotu podatku VAT. Najpopularniejszą opcją jest FAST Net Invoicing. Eurowag oferuje również wiele niestandardowych rozwiązań FLEXI, aby dopasować je do różnych potrzeb biznesowych. Takie opcje zapewniają klientom bardzo elastyczne okresy płatności. Mają oni również możliwość ustalenia konkretnych limitów, które odpowiadają ich własnym warunkom finansowym i wymaganiom.

Możliwości zwrotu akcyzy

Firmy muszą wypełnić formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego, aby ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego. W przypadku zwrotów podatku akcyzowego użytkownicy mają do wyboru opcję procedury standardowej (przetwarzanie przez organy celne i wysyłanie zwrotu) lub opcja zaawansowanej płatności podatku akcyzowego (APED). Wybierając opcję zaawansowanej płatności, firmy skutecznie przyspieszają proces ubiegania się o zwrot podatku, usprawniając sposób ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego. Opcja APED zapewnia finansowanie natychmiast po pomyślnym złożeniu wniosku o zwrot podatku.  Oferta ta jest ważna we wszystkich krajach, w których działa serwis Eurowag, z wyłączeniem Włoch. APED jest szczególnie korzystny dla firm, które potrzebują szybkiego dostępu do funduszy i nie mogą sobie pozwolić na oczekiwanie na długi standardowy czas przetwarzania.

Najczęściej zadawane pytania 

Jak przebiega zwrot podatku?

  • Jeśli podatnik zapłacił kwotę wyższą niż należna, otrzyma zwrot podatku. Dotyczy to firm, które naliczają VAT i akcyzę od swoich zagranicznych wydatków biznesowych.

Jak ogólnie funkcjonuje zwrot podatku?

  • Gdy podatnik zapłacił podatki za granicą, otrzymuje kwotę podatku podlegającą zwrotowi jako zwrot. Jest to typowe dla firm, które ponoszą koszty z tytułu VAT i akcyzy za granicą.

Jaka jest różnica między podatkiem VAT a podatkiem akcyzowym?

  • VAT jest podatkiem konsumpcyjnym od towarów i usług, podczas gdy podatek akcyzowy jest podatkiem od określonych produktów, takich jak paliwo i alkohol.

Jak uzyskać zwrot podatku w kontekście VAT i akcyzy?

  • Firmy muszą złożyć szczegółowy wniosek o zwrot, aby uzyskać zwrot podatku z tytułu zapłaconego podatku VAT i akcyzy. Muszą one przedłożyć odpowiednie dokumenty podatkowe i inną dokumentację pomocniczą odpowiednim państwowym organom podatkowym kraju, w którym podatki zostały zapłacone, lub mogą zdecydować się na usługi wyspecjalizowanej agencji, takiej jak Eurowag, która może ubiegać się o zwrot podatku w ich imieniu. Aby zapoznać się ze stawkami podatku akcyzowego w różnych krajach UE, kliknij tutaj.

Usprawnione rozwiązania podatkowe z Eurowag 

Wnioski o zwrot podatku VAT i akcyzy są bardzo skomplikowane i pracochłonne do zrozumienia. Firmy mogą jednak znacznie sprawniej poruszać się w tym obszarze dzięki usługom takim jak te świadczone przez Eurowag. Usługi zwrotu podatku Eurowag oferują zautomatyzowany i bezproblemowy proces. Gwarantuje to szybkie i skuteczne przetwarzanie zwrotów VAT, a także akcyzy z pełnym przeglądem za pośrednictwem portalu Eurowag.