GTM debug

Clock
Czas czytania: 26 min
Calendar
27.6.2024

Najnowsze zmiany wysokości opłat drogowych w krajach europejskich w związku z wdrożeniem klas CO₂

Opłaty drogowe i zrównoważony rozwój środowiska mogą nie wydawać się od razu powiązane, ale powiązanie to staje się coraz bardziej widoczne, ponieważ kraje europejskie dostosowują swoje systemy opłat drogowych do kwestii środowiskowych. W niniejszej analizie przedstawiono znaczące zmiany w stawkach opłat drogowych w całej Europie, spowodowane wdrożeniem klas emisji CO₂ i przyjęciem elektronicznego systemu opłat drogowych w celu zwiększenia efektywności poboru opłat. Zmiany te odzwierciedlają coraz większe zaangażowanie w zrównoważony rozwój środowiska i oznaczają zmianę, w której względy ekologiczne w coraz większym stopniu kształtują działalność gospodarczą, zwłaszcza w sektorze transportu.

Najnowsze zmiany wysokości opłat drogowych w krajach europejskich w związku z wdrożeniem klas CO₂

Stawki opłat drogowych stają się ekologiczne - uwzględnienie klas emisji CO₂ w stawkach opłat drogowych

Uwzględnienie klas emisji CO₂ w stawkach opłat drogowych stanowi kluczową zmianę w sposobie, w jaki kraje europejskie wykorzystują narzędzia ekonomiczne do walki ze zmianami klimatycznymi. Ta znacząca zmiana w systemie opłat drogowych koncentruje się na wspieraniu pojazdów o zerowej emisji spalin, takich jak BEV i H2, przy jednoczesnym wykluczeniu paliw alternatywnych/odnawialnych. Poprzez bezpośrednie powiązanie opłat drogowych z emisją CO₂ przez pojazdy, zmiany te mają na celu nie tylko zmniejszenie wpływu na środowisko, ale także zachęcenie operatorów pojazdów do stosowania czystszych technologii.

Zmiana ta wynika z szerszej inicjatywy legislacyjnej, której przewodzą poprawki do dyrektywy o eurowiniecie. Początkowo przyjęta w 1999 r. dyrektywa przeszła kilka zmian, aby lepiej dostosować się do zmieniającej się polityki środowiskowej i realiów gospodarczych. Najnowsze poprawki, zawarte w dyrektywie UE 2022/362, uwzględniają obecnie wytyczne dotyczące włączenia kryteriów środowiskowych do modeli cenowych systemów opłat drogowych, które państwa członkowskie mogą zastosować. Dyrektywa ta odzwierciedla zdecydowany krok europejskich decydentów w kierunku bezpośredniego włączenia kwestii ekologicznych do ram ekonomicznych regulujących korzystanie z dróg.

POBIERANIE OPŁAT OD POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH W UE. Dyrektywa 1999/62/WE zmieniona dyrektywą 2006/38/WE i dyrektywą 2011/76/UE.

Legenda:

 • Winieta (czasowe pobieranie opłat)
 • Opłata elektroniczna obejmująca całą sieć (pobieranie opłat na podstawie przebytej odległości) - w przygotowaniu
 • Elektroniczna opłata za przejazd obejmująca całą sieć (pobieranie opłat na podstawie przebytej odległości) - w eksploatacji
 • Opłata za przejazd z fizycznymi barierami (bramkami), naliczanie w oparciu o odległość
 • Opłata za przejazd z fizycznymi barierami (bramkami) w niektórych częściach sieci
 • Ani winiety, ani opłaty za przejazd

Nowe obowiązki dla państw członkowskich UE wynikające z reformy dyrektywy o eurowiniecie z 2022 r. zobowiązują państwa członkowskie, które pobierają opłaty za przejazd pojazdów ciężarowych, do przestrzegania czterech kluczowych obowiązków dotyczących ich obecnych i przyszłych systemów poboru opłat dla pojazdów ciężarowych, a mianowicie: 

 • opłaty za przejazd uwzględniające CO₂ 
 • opłata za zanieczyszczenie powietrza
 • pobieranie opłat drogowych od mniejszych ciężarówek (od 3,5 tony DMC), oraz 
 • opłata za przejazd na podstawie odległości w obrębie Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T)

Zmieniona dyrektywa jest w szczególności skierowana do pojazdów ciężarowych, które są jednymi z najbardziej znaczących czynników przyczyniających się do emisji w transporcie drogowym. Wprowadzając wielopoziomowy system, w którym stawki opłat są dostosowywane w oparciu o klasę emisji CO₂ każdego pojazdu, dyrektywa ma na celu zachęcenie do modernizacji floty na bardziej wydajne i mniej zanieczyszczające modele. Polityka ta wykorzystuje zachęty ekonomiczne w celu osiągnięcia korzyści ekologicznych, dostosowując koszty finansowe do wpływu na środowisko.

Zmiana w kierunku uwzględnienia klas emisji CO₂ do stawek opłat drogowych odzwierciedla podejście legislacyjne Unii Europejskiej do regulacji środowiskowych, które mogą zwiększyć koszty dla branży transportowej. Podejście to nie tylko pomaga zmniejszyć ślad węglowy sektora transportu, ale także stanowi precedens dla innych regionów i sektorów. W miarę dojrzewania tego systemu będzie on prawdopodobnie dalej ewoluował, nadal dostosowując się do nowych celów środowiskowych i postępu technologicznego.

Wyjaśnienie uwzględnienia klas emisji CO₂ w stawkach opłat drogowych (wzrost cen)

Włączenie klas emisji CO₂ do stawek opłat drogowych ma przede wszystkim na celu zminimalizowanie dopłat za emisję CO₂ i wpływu na środowisko poprzez dostosowanie opłat drogowych w oparciu o poziomy emisji pojazdów. To innowacyjne podejście do pobierania opłat za przejazd wynika z pilnej potrzeby zmniejszenia śladu środowiskowego sektora transportu, który jest jednym z największych czynników przyczyniających się do zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatycznych w Europie. Poprzez bezpośrednie powiązanie stawek opłat drogowych z emisjami wytwarzanymi przez pojazd, system nie tylko zmusza do redukcji szkodliwych zanieczyszczeń, ale także sprzyja znacznej zmianie w kierunku bardziej zrównoważonych praktyk transportowych.

Co więcej, przychody generowane z tych skorygowanych stawek opłat drogowych są często reinwestowane w inne projekty środowiskowe i infrastrukturalne, jeszcze bardziej zwiększając wysiłki każdego kraju na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ten cykl inwestycyjny pomaga wspierać szerszy zakres inicjatyw środowiskowych, od rozbudowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych po ulepszanie systemów transportu publicznego, zmniejszając w ten sposób ogólną zależność od transportu drogowego i pojazdów osobowych.

Porównanie i analiza nowych stawek opłat drogowych w Europie

Kraje europejskie dokonują przeglądu swoich struktur opłat drogowych w celu uwzględnienia emisji CO₂. Ta szeroko zakrojona reforma jest częścią wspólnych wysiłków na rzecz dostosowania działalności gospodarczej do celów środowiskowych, odzwierciedlając szersze zaangażowanie w zrównoważony rozwój i łagodzenie zmian klimatycznych. Poprzez dostosowanie stawek opłat drogowych w zależności od poziomu emisji pojazdów, kraje te dążą do redukcji emisji gazów cieplarnianych i promowania użycia ekologiczniejszych metod transportu.

Strategia każdego kraju odzwierciedla jego unikalny kontekst gospodarczy, geograficzny i polityczny, ale wszystkie mają wspólny cel, jakim jest wykorzystanie stawek opłat drogowych jako narzędzia do redukcji emisji dwutlenku węgla. Różnorodność podejść zapewnia również bogaty zbiór danych do analizy skuteczności różnych strategii w promowaniu zrównoważonego rozwoju środowiska poprzez zachęty ekonomiczn

Co więcej, zmianom tym często towarzyszą społeczne kampanie informacyjne i dotacje na ekologiczne technologie samochodowe, które pomagają złagodzić wpływ zwiększonych kosztów na kierowców i firmy. Połączenie zachęt finansowych i polityk wspierających tworzy kompleksową strategię zachęcania do zrównoważonego transportu.

Ta analiza porównawcza nie tylko naświetla różne taktyki stosowane przez kraje europejskie, ale także służy jako cenne źródło informacji dla decydentów i interesariuszy w innych regionach rozważających podobne działania. Analizując wyniki i modyfikacje w tych krajach, inne rządy mogą lepiej zrozumieć potencjalne wyzwania i korzyści związane z włączeniem aspektów środowiskowych do swoich systemów opłat drogowych.

Jaka jest rola klas emisji CO₂ w stawkach opłat drogowych?

Omówienie przepisów

Obszar regulacyjny dotyczący klas emisji CO₂ w stawkach opłat drogowych jest określony przez dyrektywę UE 2022/362, która nakazuje włączenie norm środowiskowych do krajowych systemów opłat drogowych. Dyrektywa ta stanowi znaczącą zmianę regulacyjną mającą na celu ograniczenie emisji spalin samochodowych na całym kontynencie. Stanowi ona odpowiedź na rosnące obawy dotyczące zmian klimatycznych i jakości powietrza, oznaczając proaktywny krok Unii Europejskiej w kierunku włączenia kwestii ekologicznych do ekonomicznych aspektów transportu. Poprzez powiązanie stawek opłat drogowych bezpośrednio z poziomami emisji pojazdów, często poprzez wdrożenie systemów elektronicznych opłat drogowych, dyrektywa ma na celu wykorzystanie zachęt ekonomicznych do promowania odpowiedzialności środowiskowej wśród operatorów pojazdów.

Dowiedz się, które pojazdy ciężarowe kwalifikują się do lepszych cen ze względu na niższą liczbę produkowanych spalin

Ciężarówki, które emitują niższe poziomy CO₂, kwalifikują się do obniżonych stawek opłat drogowych w ramach nowego systemu. Ten program motywacyjny ma na celu zachęcenie operatorów flot do inwestowania w bardziej ekologiczne technologie i przejście na bardziej przyjazne dla środowiska pojazdy. Struktura tego systemu nie jest jedynie karą, ale zamiast tego nagradza operatorów, którzy podejmują proaktywne kroki w celu zmniejszenia swojego wpływu na środowisko. Stanowi on zmianę sposobu myślenia z egzekwowania na zachęcanie, mającą na celu przyspieszenie przyjęcia czystych technologii w sektorze transportu komercyjnego. Ma to kluczowe znaczenie dla osiągnięcia szerszych celów środowiskowych, ponieważ pojazdy ciężarowe tradycyjnie przyczyniają się w znacznym stopniu do ogólnej emisji zanieczyszczeń z pojazdów.

W jaki sposób wykorzystywany jest dodatkowy dochód pobierany z tytułu danych klas emisji CO₂?

Dodatkowe przychody generowane z klas emisji CO₂ są zazwyczaj reinwestowane w projekty związane ze zrównoważonym rozwojem środowiska. Fundusze te pomagają finansować rozwój bardziej ekologicznej infrastruktury transportowej, takiej jak stacje ładowania elektrycznego i ulepszenia sieci transportu publicznego. Przekierowując fundusze zebrane z opłat środowiskowych z powrotem na inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju, rządy zapewniają, że obciążenie ekonomiczne nałożone na sprawców większych zanieczyszczeń bezpośrednio przyczynia się do wysiłków na rzecz łagodzenia skutków dla środowiska. Reinwestycja ta pomaga w dalszym zmniejszaniu śladu węglowego sektora transportu i wspiera gospodarkę poprzez finansowanie projektów infrastrukturalnych, które tworzą miejsca pracy i promują zrównoważony rozwój. Takie holistyczne podejście zapewnia, że wpływ transportu na środowisko jest łagodzony nie tylko poprzez regulacje, ale także poprzez aktywną poprawę krajobrazu transportowego.

Poznaj klasy emisji CO₂

Objaśnienie klas emisji 1-5

Klasy emisji są uszeregowane od 1 do 5 (patrz poniżej), przy czym klasa 1 oznacza najwyższą emisję, a klasa 5 najniższą. Każda klasa odpowiada określonym progom emisji, które są określane na podstawie technologii pojazdu i rodzaju paliwa. Ten system klasyfikacji jest integralną częścią zachęcania producentów i właścicieli pojazdów do przyjmowania czystszych technologii. 

Na przykład pojazdy napędzane tradycyjnymi silnikami spalinowymi, zwłaszcza te wykorzystujące starsze technologie, zazwyczaj należą do wyższych klas emisji (1 i 2). Z kolei nowsze modele, zwłaszcza te wyposażone w zaawansowane technologie kontroli emisji lub paliwa alternatywne, takie jak hybrydowe lub elektryczne, są klasyfikowane w niższych klasach emisji (4 i 5). Ten wielopoziomowy system nie tylko upraszcza identyfikację wpływu pojazdu na środowisko, ale także pomaga organom regulacyjnym skuteczniej monitorować i zarządzać emisjami.

Logika kalkulacji

Stawka opłaty drogowej dla każdego pojazdu jest obliczana na podstawie jego klasy emisji CO₂. Obliczenia obejmują ocenę emisji na kilometr, co wpływa na stawkę opłaty drogowej mającą zastosowanie do danego pojazdu. Metoda ta zapewnia, że struktura opłat drogowych jest wprost proporcjonalna do obciążenia środowiskowego każdego pojazdu na drogach. Podstawową zasadą jest wywieranie presji ekonomicznej na operatorów pojazdów o wyższej emisji, tym samym skłaniając ich do korzystania z bardziej zrównoważonych opcji. Osiąga się to poprzez ustanowienie wyraźnej niekorzystnej sytuacji ekonomicznej dla pojazdów o niskich standardach emisji w postaci wyższych opłat drogowych.

Co więcej, obliczenia te nie są statyczne i mogą być dostosowywane w miarę ewolucji polityki środowiskowej lub pojawiania się nowych technologii, które pozwalają na bardziej precyzyjny pomiar emisji. Dodatkowo, obliczenia uwzględniają całkowitą przejechaną odległość, co oznacza, że wpływ na środowisko jest uwzględniany przez intensywność emisji i zakres użytkowania pojazdu. To podwójne podejście maksymalizuje zachętę do korzystania z pojazdów przyjaznych dla środowiska pod względem wyboru pojazdów o niższej emisji i optymalizacji ich użytkowania w celu zmniejszenia ogólnej emisji. Strategia ta jest szczególnie skuteczna w gęsto zaludnionych obszarach lub zatłoczonych miastach, gdzie zmniejszenie emisji może znacząco wpłynąć na jakość powietrza i zdrowie publiczne.

Analiza z podziałem na kraje

Ta sekcja zawiera szczegółową analizę sposobu, w jaki poszczególne kraje europejskie wdrożyły klasy emisji CO₂ w swoich systemach opłat drogowych, w tym podział wpływu opłat drogowych i co te zmiany oznaczają dla kierowców ciężarówek na całym kontynencie. Ten szczegółowy przegląd przedstawia różne podejścia i etapy wdrażania, odzwierciedlające unikalną politykę środowiskową, warunki ekonomiczne i infrastrukturę transportową każdego kraju.

Niemcy

Niemcy, prekursor w zakresie regulacji środowiskowych, agresywnie włączyły rygorystyczne klasy emisji CO₂ do swoich systemów opłat drogowych. Doprowadziło to do znacznego wzrostu stawek opłat drogowych dla pojazdów o wyższej emisji, skutecznie zmuszając firmy logistyczne do modernizacji swoich flot na bardziej wydajne modele wcześniej niż oczekiwano. Niemiecki rząd uzupełnia te zmiany dotacjami dla elektrycznych ciężarówek i ulgami podatkowymi dla przyjaznych dla środowiska operacji logistycznych, łagodząc niektóre obciążenia finansowe dla kierowców ciężarówek i firm logistycznych.

Informacje ogólne:

Opłaty specjalne:

Austria

Od 1 stycznia 2024 r. Austria wdrożyła nową opłatę za emisję CO₂ dla pojazdów o masie powyżej 3,5 tony w ramach swojego zaangażowania w zrównoważony rozwój środowiska. Opłata ta ma na celu promowanie czystszych i bardziej paliwooszczędnych opcji transportu. Stawki wzrosną w 2025 i 2026 r., jeszcze bardziej podkreślając zaangażowanie Austrii w redukcję emisji dwutlenku węgla. Dochód z tej opłaty zostanie wykorzystany do poprawy infrastruktury, wspierając przyjęcie przyjaznych dla środowiska rozwiązań w zakresie mobilności i bardziej ekologicznych technologii w sektorze transportu.

Stawki i przepisy dotyczące opłat drogowych dla pojazdów ciężarowych w Austrii

W Austrii obowiązuje system opłat drogowych oparty na odległości, GO toll, mający zastosowanie do pojazdów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony, w tym ciężarówek, autobusów i dużych samochodów kempingowych. Aby uzyskać dostęp do autostrad i dróg ekspresowych, pojazdy te muszą być wyposażone w GO box, certyfikowane urządzenie pokładowe. Urządzenie to wykorzystuje technologię mikrofalową do komunikacji z portalami opłat drogowych, umożliwiając automatyczne uiszczanie opłat drogowych.

Opcje płatności za opłaty drogowe dla samochodów ciężarowych w Austrii

Operatorzy pojazdów ciężarowych mogą wybrać sposób uiszczania opłat drogowych z góry (przedpłata) lub po skorzystaniu z drogi (post-pay). Opcja przedpłaty pozwala na uiszczenie opłaty drogowej przed rozpoczęciem korzystania z dróg. Z kolei opcja post-pay, obsługiwana przez serwis GO Direkt ASFINAG, pozwala na dokonywanie opłat drogowych po zakończeniu podróży, oferując prostą i wygodną metodę zarządzania wydatkami na opłaty drogowe.

Tabela opłat drogowych dla pojazdów ciężarowych w Austrii w 2024 r.

Stawki w euro za kilometr, bez 20% VAT

Koszty związane wyłącznie z infrastrukturą: Taryfy opłat drogowych w Austrii w 2024 r.

Stawki w euro za kilometr, bez 20% VAT

Koszty związane wyłącznie z zanieczyszczeniem powietrza i hałasem: Taryfy opłat drogowych w Austrii w 2024 r.

Stawki w euro za kilometr, bez 20% VAT

Koszty wyłącznie emisji CO₂: Taryfy opłat drogowych w Austrii w 2024 r.

Stawki w euro za kilometr, bez 20% VAT

Informacje ogólne:

Opłaty specjalne:

Węgry

Węgry i Polska wprowadziły innowacyjne modele cenowe, które różnią się w zależności od emisji CO₂, pory dnia i poziomów natężenia ruchu. Ten dynamiczny model cenowy ma na celu zmniejszenie emisji i korków w godzinach szczytu, dodatkowo przyczyniając się do ogólnego zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

Od 1 stycznia 2024 r. węgierski elektroniczny system poboru opłat drogowych na odległość, znany jako HU-GO, przeszedł znaczące zmiany. Struktura opłat drogowych obejmuje teraz dwa główne elementy:

Opłata za infrastrukturę: Opłata ta pokrywa koszty związane z budową, utrzymaniem, eksploatacją i rozwojem płatnych odcinków dróg. Opłata jest obliczana na podstawie długości używanej drogi, liczby osi pojazdu (kategorie J2, J3, J4 i J5) oraz rodzaju drogi (droga ekspresowa lub główna). Konkretne stawki zostały ustalone w dekrecie NFM nr 25/2013 (V. 31.), który wszedł w życie 1 stycznia 2024 roku.

Opłata za inne wpływy na zewnątrz: Komponent ten dotyczy kosztów środowiskowych związanych z zanieczyszczeniem powietrza i hałasem, a także emisji dwutlenku węgla z transportu drogowego.

Metodologia obliczania opłat drogowych:

Metodologia obliczania opłat infrastrukturalnych i opłat z tytułu wpływów została zaktualizowana zgodnie z dekretem rządowym nr 209/2013 (VI. 18). Dekret określa stawki, w tym podatek od wartości dodanej, wyszczególnione w tabeli stawek obowiązującej od 1 stycznia 2024 r.

Podpisana cyfrowo wersja stawek opłat drogowych jest dostępna tutaj.

Polska

System opłat drogowych dla samochodów ciężarowych w Polsce różni się w zależności od operatora państwowego i prywatnego, z których każdy stosuje różne metody i stawki poboru opłat drogowych. Opłaty dla ciężarówek zazwyczaj zależą od przebytej odległości, mierzonej za pomocą urządzenia pokładowego (OBU) lub podobnego urządzenia. Istnieją jednak również specjalne punkty poboru opłat, w których opłaty pobierane są bezpośrednio, np. na części autostrady A2 z Poznania do Konina i A4 z Katowic do Krakowa.

Klasyfikacje opłat drogowych są określane na podstawie takich czynników, jak liczba osi i maksymalna dopuszczalna masa pojazdu. Jedynie operator państwowy kategoryzuje pojazdy według klas zanieczyszczeń i rodzaju drogi. Ogólnie rzecz biorąc, koszty opłat wahają się od około 0,023 do 0,33 eur za kilometr.

Stawki opłaty elektronicznej od 1 stycznia 2024 r.

W przypadku dróg krajowych klasy A i S lub ich odcinków, na których pobierana jest opłata elektroniczna.

Dla dróg krajowych klasy GP i G lub ich odcinków, na których pobierana jest opłata elektroniczna.

Informacje ogólne:

Czechy

Od 1 marca 2024 r. Republika Czeska zaktualizowała swój system opłat drogowych, aby uwzględnić emisje CO₂ dla pojazdów korzystających z płatnych dróg. Zmiana ta jest zgodna z dyrektywą Unii Europejskiej (UE) 2022/362, której celem jest pokrycie kosztów środowiskowych związanych z emisjami pojazdów.

Zmiany w zwolnieniach z opłat drogowych:

Wcześniej pojazdy elektryczne lub wodorowe ważące ponad 4,25 tony były zwolnione z opłat drogowych. Zwolnienie to wygaśnie 1 marca 2024 roku. Wszystkie pojazdy będą teraz płacić opłatę za użytkowanie dróg i zanieczyszczenie hałasem, chociaż pojazdy elektryczne i wodorowe nie będą obciążane opłatą za zanieczyszczenie powietrza lub emisję CO₂. Wszystkie pojazdy muszą być zarejestrowane i wyposażone w wymagane urządzenie pokładowe przed użyciem.

Pojazdy o masie do 4,25 tony pozostaną zwolnione z tego obowiązku i również będą musiały być zarejestrowane i wyposażone w niezbędne urządzenia pokładowe.

Aktualizacja stawek opłat drogowych:

Stawki opłat zostaną skorygowane 1 marca 2024 r., aby odzwierciedlić nowy współczynnik emisji CO₂. Szczegóły dotyczące nowych stawek znajdują się poniżej.

Stawki opłat obowiązujące od 1 marca 2024 r.

Stawki opłat obowiązujące od 25 marca 2024 r.

Zmiany w sieci:

Sieć płatnych dróg rozszerzy się o nowe odcinki dróg I/27 i I/38:

 • I/27 Chlumčany - Dolní Lukavice, 3.86 km
 • I/38 Havlíčkův Brod bypass, 3.9 km

Anulowanie odcinka podlegającego opłacie:

 • Odcinek płatny na I/11 z Ropic do miejscowości Nebory (0,75 km) zostanie usunięty.

Oznakowanie drogi zmieni się z I/11 na I/68 na odcinku Nebory - Mosty u Jablunkova (26,45 km).

Każdy pojazd lub zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony w Republice Czeskiej musi uiszczać opłaty drogowe. W przypadku kombinacji brana jest pod uwagę tylko masa pojazdu ciągnącego. W przeciwieństwie do masy całkowitej, czynniki takie jak liczba osi, klasa emisji spalin, rodzaj drogi, dzień tygodnia i godzina określają stawki opłat drogowych. Pojazdy muszą być wyposażone w urządzenie pokładowe OBU 5051, aby śledzić przejechane kilometry podlegające opłatom drogowym. W oparciu o te kategorie koszty opłat za przejazd wahają się od około 0,031 do 0,33 euro za kilometr.

Informacje ogólne:

Francja

Francja przyjęła bardziej stopniowe podejście. Francuskie stawki opłat drogowych są dostosowywane bardziej umiarkowanie, dając więcej czasu na adaptację w branży transportu ciężarowego. To wolniejsze tempo równoważy wpływ ekonomiczny z korzyściami dla środowiska, dając firmom transportowym więcej czasu na przejście na bardziej ekologiczne technologie bez poważnego obciążenia finansowego.

Jeśli prowadzisz samochód ciężarowy o masie powyżej 3,5 tony na francuskich autostradach lub innych płatnych drogach, będziesz potrzebować urządzenia pokładowego (OBU) kompatybilnego z systemem TIS PL do bezproblemowego uiszczania opłat drogowych. Alternatywnie, opłaty drogowe można uiszczać manualnie na licznych stacjach w całym kraju. Francuska sieć płatnych dróg jest zarządzana przez około 22 różnych koncesjonariuszy, z których każdy ma własną strukturę cenową. Stawki opłat różnią się w zależności od operatora i przejechanego dystansu, ale średni koszt wynosi około 0,13 euro za kilometr. Bezpłatne obwodnice są dostępne w miastach takich jak Paryż czy Lyon. System klasyfikuje pojazdy na podstawie liczby osi i wysokości. Ponadto opłaty za przejazd niektórymi odcinkami dróg mogą się różnić w zależności od kierunku podróży, dnia tygodnia i godziny.

Informacje ogólne:

Opłaty specjalne:

Belgia

Belgijska sieć drogowa podzielona jest na trzy regiony: Flandrię, centrum Brukseli i Walonię. Każdy region niezależnie określa podatki i opłaty za korzystanie z dróg. Stawki opłat drogowych w tych regionach opierają się na dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu, począwszy od 3,5 tony, oraz jego klasie emisji zanieczyszczeń. Całkowity koszt opłaty jest obliczany na podstawie przejechanego dystansu, który jest śledzony przez urządzenie pokładowe Viapass.

Opłaty za przejazd autostradami są stosunkowo jednolite, a stawki wahają się od 0,076 € do 0,206 € za kilometr, w zależności od typu pojazdu. Jednak jazda w centrum Brukseli jest znacznie droższa, a opłaty są nawet o 50% wyższe niż na autostradach.

Od 1 lipca 2024 r. Flandria i Bruksela wprowadzą nowe taryfy opłat za kilometr, odzwierciedlające korektę wskaźnika. Aby promować przyjazny dla środowiska transport, Region Stołeczny Brukseli rozszerzy preferencyjną stawkę zero centów za kilometr na pojazdy bezemisyjne (zero-emission vehicles / ZEVs), dostosowując ją do istniejącej stawki na drogach flamandzkich. Pojazdy ZEV będą jednak nadal wymagać jednostki pokładowej (OBU), która jest również obowiązkowa w Walonii, gdzie pojazdy ZEV są klasyfikowane w kategorii emisji EURO VI.

Zaktualizowane taryfy dotyczą wszystkich pojazdów ciężarowych (HGV) i pojazdów ciągnących naczepy kategorii N1 z kodem nadwozia BC, zarówno belgijskich, jak i zagranicznych, o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 tony. Taryfy mają również zastosowanie w różnych kategoriach DMC – od ponad 3,5 tony do 12 ton, od ponad 12 ton do 32 ton i ponad 32 tony – i obejmują siedem norm emisji spalin Euro, od Euro 0 (najbardziej zanieczyszczające) do Euro 6 (najmniej zanieczyszczające). Stawka za przejechany kilometr jest korzystniejsza dla pojazdów o wyższej normie Euro i niższej masie całkowitej.

Urządzenia OBU dostarczone przez Eurowag, certyfikowane do naliczania opłat za kilometry w Belgii, zostaną automatycznie zaktualizowane, aby odzwierciedlić te nowe taryfy 1 lipca. Osoby zainteresowane konkretnymi stawkami będą dostępne na stronie pobierania Viapass począwszy od tej daty, a przyszłe stawki będą już dostępne do przeglądu.

Informacje ogólne:

Opłaty specjalne:

Niderlandy, Luksemburg, Dania i Szwecja (Eurowinieta)

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton lub więcej muszą zakupić Eurowinietę, aby korzystać z autostrad i płatnych dróg w Niderlandach, Luksemburgu, Danii i Szwecji. Winieta ta jest obowiązkowa w przypadku sieci dróg wyższej kategorii w Holandii, wszystkich autostrad dla ciężarówek zarejestrowanych za granicą i całej sieci dróg dla lokalnych ciężarówek w Luksemburgu, wszystkich autostrad i dróg ekspresowych w Danii oraz głównych dróg głównych w Szwecji, w tym E4, E10, E12, E14, E22 i E65.

Winieta jest uniwersalnie ważna w tych krajach w okresie jej ważności, niezależnie od miejsca zakupu. Ceny zależą od klasy zanieczyszczeń pojazdu, liczby osi i okresu ważności, od jednego dnia do roku. 

Eurowinieta jest uważana za jedną z bardziej ekonomicznych opcji opłat drogowych w Europie.

Co więcej, kraje skandynawskie, znane ze swojego zaangażowania w zrównoważony rozwój, wykorzystały klasy emisji CO₂, aby przyspieszyć przejście na pojazdy bezemisyjne w swoich sektorach logistycznych. Na przykład w Szwecji samochody ciężarowe spełniające najwyższe normy środowiskowe (klasa 5) kwalifikują się do zwolnień z opłat drogowych w niektórych obszarach, promując jeszcze szybsze wdrażanie zielonej technologii.

Informacje ogólne:

Opłaty specjalne Niderlandy:

Opłaty specjalne Dania:

Specjalne opłaty Szwecja:

Szwajcaria i Liechtenstein

W Szwajcarii i Liechtensteinie samochody ciężarowe podlegają opłatom drogowym po przekroczeniu dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 tony, co dotyczy wszystkich dróg w obu krajach. Wysokość opłaty jest obliczana na podstawie masy pojazdu, klasy zanieczyszczeń i odległości jazdy. Stawki opłat wahają się od około 0,02 euro do 0,027 euro za tonokilometr, a odległość pokonywana przez każdą ciężarówkę jest śledzona za pomocą urządzenia pokładowego.

Informacje ogólne:

Opłaty specjalne:

Trendy i przyszły rozwój klas emisji CO₂

Zmieniający się obraz przepisów dotyczących emisji CO₂ wpływa nie tylko na politykę rządową, ale także na strategiczne decyzje firm transportowych i logistycznych. Ponieważ podmioty te przewidują dalsze ograniczenia emisji, następuje wyraźna zmiana w kierunku inwestycji w czystsze technologie i przyjmowania bardziej zrównoważonych praktyk operacyjnych. Wpływ na tę transformację ma marchewka w postaci potencjalnych zachęt podatkowych za niższe emisje i kij w postaci wyższych opłat za pojazdy, które nie spełniają nowych standardów.

Co więcej, integracja technologii cyfrowych z systemami poboru opłat pozwala na bardziej precyzyjne pomiary i dynamiczne ustalanie cen w oparciu o rzeczywiste emisje, a nie tylko typy pojazdów. Przyszły rozwój może obejmować wykorzystanie danych w czasie rzeczywistym do dostosowania stawek opłat drogowych w celu odzwierciedlenia bieżącego wpływu na środowisko, potencjalnie pobierając więcej opłat w okresach największego natężenia ruchu lub w strefach o wysokim poziomie zanieczyszczenia.

Potencjał międzynarodowej współpracy w zakresie norm emisji mógłby prowadzić do bardziej zharmonizowanego podejścia ponad granicami. Taka współpraca nie tylko uprościłaby otoczenie regulacyjne dla międzynarodowych firm logistycznych, ale także zapewniłaby równe szanse, zwiększając tym samym zgodność z przepisami i wspierając bardziej zrównoważony sektor transportu na całym świecie.

Co więcej, wraz ze wzrostem świadomości społecznej w zakresie kwestii środowiskowych, preferencje konsumentów coraz bardziej faworyzują firmy posiadające zielone referencje. Ta zmiana społeczna prawdopodobnie przyczyni się do dalszej ewolucji klas emisji CO₂, ponieważ firmy starają się spełnić zarówno wymogi regulacyjne, jak i oczekiwania konsumentów. Może to doprowadzić do znaczącej transformacji krajobrazu transportu komercyjnego, w którym wydajność CO₂ stanie się kluczowym wyróżnikiem konkurencyjnym.

Ogólnie rzecz biorąc, trendy i przyszłe zmiany w klasach emisji CO₂ wskazują na przejście w kierunku bardziej zintegrowanych, opartych na technologii i rygorystycznych przepisów środowiskowych w sektorze transportu. Zmiany te będą miały wpływ nie tylko na praktyki związane z pobieraniem opłat za przejazd, ale także na szersze strategie biznesowe i ślad ekologiczny branży transportowej.

Synteza wniosków

Nasza analiza wdrożenia klas emisji CO₂ w europejskich systemach poboru opłat wykazała kilka kluczowych faktów. 

Po pierwsze, wprowadzenie tych klas znacząco zmieniło strukturę opłat drogowych, dostosowując zachęty ekonomiczne do celów środowiskowych. Zmiana ta nie tylko wspiera przyjęcie czystszych technologii transportowych, ale także wyznacza ramy dla zrównoważonych praktyk operacyjnych na całym kontynencie.

Nie można nie doceniać znaczenia klas emisji CO₂ w europejskich systemach poboru opłat drogowych. W miarę jak kraje nadal egzekwują i udoskonalają te standardy, wpływ zarówno na lokalne gospodarki, jak i globalne wysiłki na rzecz ochrony środowiska jest ogromny. Oczywiste jest, że uwzględnienie aspektów środowiskowych w opłatach drogowych nie jest jedynie trendem regulacyjnym, ale kluczową strategią walki ze zmianami klimatycznymi.

Wreszcie, konieczne jest ciągłe monitorowanie tych polityk i ich skutków. Ocena skuteczności opłat drogowych opartych na CO₂ pozwoli upewnić się, że cele redukcji emisji i promowania czystszych technologii są realizowane. Ta ciągła ocena pomoże również w dostosowaniu strategii do przyszłych wyzwań środowiskowych i technologicznych, zapewniając, że systemy opłat drogowych pozostaną skutecznymi narzędziami w szerszym kontekście zrównoważonego transportu.

Nie pozostawać w tyle: Nawigowanie po nowych przepisach UE dotyczących transportu drogowego

W kontekście dostosowania do dyrektywy (UE) 2022/362 i jej wymogów dotyczących opłat za przejazd, wykorzystanie zaawansowanych technologii staje się kluczowe. Narzędzia takie jak rozwiązanie EVA firmy Eurowag, uzupełnione o urządzenia takie jak urządzenie pokładowe EVA, zapewniają nie tylko zgodność z przepisami, ale także wydajność poboru opłat drogowych dla samochodów ciężarowych. 

Rozwiązanie E-toll firmy Eurowag gwarantuje, że Twoja flota jest po właściwej stronie tych zmian, zapewniając dokładną klasyfikację pojazdów i uczciwe opłaty drogowe oraz wspierając Twoje wysiłki na rzecz ochrony środowiska. Urządzenie pokładowe EVA odgrywają kluczową rolę w dokładnym rejestrowaniu danych dotyczących emisji CO₂ i opłat drogowych, płynnie dostosowując się do celu dyrektywy, jakim jest bardziej przyjazny dla środowiska sektor transportu drogowego.

Zapoznaj się z kalkulatorem CO₂ firmy Eurowag. To przydatny sposób na określenie, co te zmiany mogą oznaczać dla Twojego portfela w oparciu o emisję CO₂ Twojego pojazdu. Korzystanie z tego narzędzia jest mądrym posunięciem, jeśli chodzi o planowanie z wyprzedzeniem i zapewnienie płynnego działania floty zgodnie z nowymi przepisami. 

Chodzi o to, by pozostać sprytnym na tej ewoluującej scenie transportowej!

Dowiedz się więcej o klasach emisji CO₂ i ich wpływie na stawki opłat drogowych, kontaktując się z działem Obsługi Kklienta Eurowag 24/7 już dziś.